Pravidlá spracovania s osobných údajov v spoločnosti MM Systems, s.r.o.

INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI

Tieto pravidlá spracovania osobných údajov v spoločnosti MM Systems, s.r.o., IČO: 44 134 886, so sídlom Trnavská cesta 37, 831 04 Bratislava, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel sro, Vložka č. 52178/B (ďalej len „MM Systems“) upravujú zásady spracovania osobných údajov návštevníkov webových stránok www.mmsystems.sk (ďalej len „webové stránky“), a zákazníkov, ktorí nás kontaktujú prostredníctvom mailu alebo telefonicky (ďalej len „zákazník“).

Spoločnosť MM Systems s.r.o. pri spracovaní osobných údajov vystupuje ako prevádzkovateľ a určuje tak, za akým účelom a akými prostriedkami bude dochádzať k spracovaniu osobných údajov.

POVERENEC PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle §44 zákona č. 18/2018 Z.z. a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679) vykonáva v spoločnosti MM Systems, s.r.o. zodpovedná osoba, ktorou je: Ing. Petra Benková, [email protected] a na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.

KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH ÚDAJOV

Údaje poskytnuté zákazníkmi. Sú spracovávané len tie osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete pri zadaní/odoslaní objednávky tovaru alebo služieb mailom/telefonicky. Tieto údaje zahŕňajú najmä meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo, mailovú adresu a platobné údaje.

Údaje zo sociálnych sietí (FB, Twitter, Instagram). Ak pre kontakt s našou spoločnosťou využijete niektorú zo sociálnych sietí , umožníte MM Systems tiež prístup k Vášmu verejnému profilu, dátumu narodenia, údajom o aktuálnom mieste pobytu a emailovej adrese. Súčasťou Vášho verejného profilu na sociálnej sieti je Vaše meno a priezvisko, profilový obrázok, veková kategória, údaj o pohlaví a ďalšie verejné informácie podľa vášho nastavenia.

Údaje získané prostredníctvom cookies. Ak ste vo Vašom prehliadači povolili ukladanie cookies a súhlasíte s ich používaním, získava MM Systems údaje o návšteve webových stránok, prezeraných produktoch a ďalšej aktivite na webových stránkach.

Spoločnosť MM Systems nezhromažďuje ani inak nespracováva akékoľvek citlivé osobné údaje týkajúce sa príslušnosti k rase alebo etniku, politickej strane, údaje o náboženskom presvedčení a pod.

ÚČEL SPRACOVANIA POSKYTNUTÝCH ÚDAJOV

Pre vybavenie Vašej objednávky tovaru/služieb využívame Vaše meno a priezvisko a kontaktné údaje. Spracovanie údajov v tomto prípade zahŕňa všetky činnosti od zaevidovania objednávky, jej spracovania až po zaplatenie a expedíciu tovaru. Ak údaje nie sú poskytnuté nemôže MM Systems Vašu objednávku prijať a vybaviť.

Pre lepšie cielenie reklamy a propagácie MM Systems spracováva MM Systems pri využití cookies údaje o návšteve webových stránok, prezeraných službách a ďalšej aktivite na webových stránkach. Spracovanie je možné len na základe Vášho súhlasu s používaním príslušných cookies. Tento súhlas je úplne dobrovoľný. Na základe získaných dát získava MM Systems analýzy  užívateľských preferencií webových stránok. Po vyhodnotení týchto údajov je možné lepšie zacieliť reklamu alebo prispôsobiť obsah webových stránok tomu, čo Vás skutočne zaujíma a čo hľadáte.

PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

V prvom rade sú osobné údaje spracovávané oprávnenými osobami spoločnosti MM Systems. Všetky osoby, ktoré majú prístup k osobným údajom sú zaviazané k mlčanlivosti a tento záväzok trvá aj po skončení ich spolupráce so spoločnosťou MM Systems.

Spoločnosť MM Systems  ako prevádzkovateľ poveruje spracovaním osobných údajov ďalšie subjekty, ako tzv. sprostredkovateľov. Sprostredkovateľom je zmluvná strana, ktorá spracúva osobné údaje pre MM Systems na účely a spôsobom, ktoré stanovuje spoločnosť MM Systems. Osobné údaje ďalej môžu byť poskytnuté štátnym resp. súdnym orgánom , ak si to vyžaduje príslušný zákon. V prípade, keď je so spracovaním vyžadovaný Váš súhlas, odovzdávame údaje sprostredkovateľom iba v prípade, že ste súhlas udelili.

Medzi spracovateľov Vašich osobných údajov patria:

ASBIS SK spol. s r.o.
eD´ system Slovakia, s.r.o.
AT Computer, s.r.o.
DER KURIER Slovakia spol. s r. o.

 

LEHOTA SPRACÚVANIA ÚDAJOV

Spoločnosť MM Systems spracováva osobné údaje na účely plnenia zmluvy po celú dobu vybavovania objednávky. Zo zákona MM Systems následne uchováva niektoré údaje obsiahnuté v účtovných dokladoch.

Údaje získané na marketingové účely prostredníctvom cookies spracováva MM Systems po celú dobu trvania súhlasu s používaním cookies, tj. po dobu, kedy ukladanie cookies povolíte vo svojom prehliadači, prípadne do doby, než je vznesená námietka proti spracovaniu Vašich údajov za týmto účelom.

Ďalšie spracovanie osobných údajov nad rámec uvedených lehôt vykonáva MM Systems iba v prípade, že je to nevyhnutné na splnenie povinností vyplývajúcich z právnych predpisov, ktoré sa na MM Systems vzťahujú.

 

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Ako dotknutá osoba, ktorej osobné údaje spracúvame môžete podľa zák. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov uplatniť svoje práva na:

Prístup k osobným údajom – a požadovať potvrdenie o tom, či sa v našej spoločnosti spracúvajú Vaše osobné údaje.

Opravu osobných údajov, ak sú akokoľvek nepresné alebo neúplné. Iba v prípade aktuálnych údajov môže MM Systems správne vybaviť Vašu objednávku.

Výmaz osobných údajov (tzv. právo byť zabudnutý) alebo ich obmedzené spracovanie, ak už nie sú potrebné na uvedené účely, alebo ak už MM Systems nemá zákonný dôvod osobné údaje spracovávať, vrátane prípadov, keď s ich ďalším spracovaním nesúhlasíte. V rámci splnenia uvedených podmienok MM Systems Vaše údaje úplne alebo čiastočne zlikviduje.

Prenos osobných údajov získaných na základe Vášho súhlasu od MM Systems k inému subjektu, kedy MM Systems odovzdá Vaše osobné údaje v bežne používanom formáte Vám alebo inému správcovi podľa Vášho želania.

Pravidlá ochrany osobných údajov spoločnosti MM Systems sú platné od 25.5.2018