Pravidlá používania súborov Cookies (Cookies Policy)

Tieto pra­vidlá sa tý­kajú po­u­ží­va­nia stránky www.mmsystems.sk.

Pre­vádz­ko­va­te­ľom stránky je MM Systems, s.r.o., so síd­lom Trnavská cesta 37/3273, 831 04 Bratislava, IČO: 44 134 886, za­pí­saná v Ob­chod­nom re­gis­tri Ok­res­ného súdu Bra­ti­slava I, od­diel: Sro, vložka č. 52178/B, za­lo­žená v Slo­ven­skej re­pub­like.

Pra­vidlá po­u­ží­va­nia Co­okies

  • MM Systems na stránke po­u­žíva prog­ramy co­okies na zís­ka­va­nie in­for­má­cií o uží­va­te­ľoch. Co­okies je malý dá­tový sú­bor, ktorý sa ukladá vo Va­šom za­ria­dení (napr. v mo­bil­nom za­ria­dení alebo po­čí­tači) pri po­u­ží­vaní stránky a na ur­čitý čas ucho­váva in­for­má­cie o Va­šich za­ria­de­niach, kro­koch a na­sta­ve­niach. Sú­bor co­okies umožní stránkepri ďal­šej náv­števe roz­poz­nať Vás pre­hlia­dač alebo ukla­dať Vaše na­sta­ve­nia a iné in­for­má­cie. Je to bežná prax väč­šiny we­bo­vých stránok.
  • Sú­bory co­okies mô­žete kon­tro­lo­vať a/alebo zma­zať podľa uvá­že­nia – pod­rob­nosti si po­zrite na stránke http://www.al­la­bout­co­okies.org/. Mô­žete vy­ma­zať všetky sú­bory co­okies ulo­žené vo svo­jom za­ria­dení. Váš pre­hlia­dač Vám môže umož­niť na­sta­viť ako má spra­co­vá­vať co­okies vrá­tane mož­nosti po­u­ží­va­nie co­okies úplne za­ká­zať alebo vždy žia­dať od Vás sú­hlas s po­u­ži­tím kon­krét­neho co­okies sú­boru.
  • MM Systems po­u­žíva co­okies a po­dobné sle­do­va­cie ná­stroje na via­cero úče­lov, najmä za úče­lom:
  • sprí­stup­ne­nia, pre­vádz­ko­va­nia stránky a jej funkci­ona­lít na rôz­nych we­bo­vých strán­kach, za­ria­de­niach a pre­hlia­da­čoch;
  • mo­ni­to­ro­va­nia a ana­lýzy vý­konu, pre­vádzky a efek­ti­vity stránky a jej zlep­še­nia, napr. koľko náv­štev­ní­kov (uží­va­te­ľov) bolo na stránke či aké pre­hlia­dače po­u­ží­vajú;
  • za­brá­ne­nia zne­uži­tia stránky a pre­ven­cie a od­ha­le­nia pod­vod­ného alebo inak ne­vhod­ného sprá­va­nia.
  • Na stránke umiest­ňu­jeme tiež sú­bory co­okies na­šich ob­chod­ných par­tne­rov a tre­tích strán najmä ana­ly­tické co­okies (Go­ogle Ana­ly­tics), ktoré umož­ňujú ana­ly­zo­vať, ako náv­štev­níci (uží­va­te­lia) stránku po­u­ží­vajú, ďa­lej co­okies so­ciál­nych sietí (Fa­ce­book, Go­ogle+), ktoré zlep­šujú a zjed­no­du­šujú uží­va­teľ­ské ro­z­hra­nie stránky